Menu Zamknij

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Grupę Palsa

Ogólne warunki sprzedaży

Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Grupę Palsa.

I. Postanowienia ogólne

Niniejsze ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży i zamówień towarów zawieranych przez Grupę Palsa jako sprzedawcę. Użyte w dalszej części niniejszych ogólnych warunków określenia oznaczają:

 • Grupa Palsa - Lidia Szukowska-Pawelec PHU Palsa oraz Palsa Sp. z o.o.
 • Sprzedawca – Lidia Szukowska-Pawelec PHU Palsa oraz Palsa Sp. z o.o.
 • Kupujący - podmiot będący drugą stroną umowy sprzedaży.
 • Strony - Sprzedawca i Kupujący;
 • Ogólne Warunki - „Ogólne warunki umów sprzedaży dokonywanej przez Grupę Palsa.”;
 • Towar - towary handlowe sprzedawane przez Grupę Palsa

II. Zawarcie umowy.

 1. Podstawą zawarcia umowy sprzedaży jest zamówienie Kupującego złożone w odpowiedzi na ofertę Sprzedawcy. Zamówienie przyjmowane jest w formie pisemnej lub mailowej.
 2. W przypadku złożenia przez Kupującego zamówienia bez otrzymania wcześniejszej pisemnej oferty, do zawarcia umowy potrzebne jest pisemne potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę.
 3. Sprzedawcy, przysługiwać będzie w terminie 1 tygodnia od zawarcia umowy prawo odstąpienia od niej w całości lub w części. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną powstałą przez to szkodę.
 4. Ilość w umowie kupna podana jest w metrach bieżących, kwadratowych lub arkuszach. Tolerancja produkcyjna wynosi +/- 10%. Tolerancja kolorystyczna ∆ E ≤ 4.

III. Cena

 1. Cena za sprzedawany towar będzie określona każdorazowo w ofercie, umowie sprzedaży lub potwierdzeniem zamówienia. Cenę towaru ustala się w oparciu o uzgodnienia obowiązujące w dniu pisemnego potwierdzenia zamówienia. Ceny podane są cenami netto.
 2. Jeżeli cena będzie wskazana w walucie innej niż złote polskie, to przyjmuje się, że strony ustaliły cenę w złotych polskich przeliczając ją na złote według kursu sprzedaży danej waluty w banku Sprzedawcy na dzień wystawienia faktury.
 3. Faktury wystawiane są w dniu wysyłki towaru i przesłane do zamawiającego w formie elektronicznej lub dołączone do przesyłki.

IV. Odbiór towaru i jego właściwości

 1. Kupujący zobowiązuje się do bardzo starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym, oraz pod kątem ewentualnych widocznych wad. W przypadku widocznego uszkodzenia przesyłki, należy wpisać uwagę w liście przewozowym. Nie wpisanie takiej uwagi powoduje brak możliwości złożenia reklamacji w firmie transportowej.
 2. Strony ustalają, iż koszt załadunku towaru do transportu spoczywa na Sprzedawcy, a koszt rozładunku na Kupującym, niezależnie od tego kto ponosi koszt transportu.
 3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie dostawy z winy firmy kurierskiej.
 4. Przed rozpoczęciem produkcji przez Kupującego należy przetestować właściwości klejące materiału, oraz sprawdzić jednolitość koloru.
 5. Istnienie możliwość różnic w kolorze dla materiałów pochodzących z różnych partii produkcyjnych. Rekomenduje się nie mieszanie rolek z różnych partii produkcyjnych.
 6. Dostawy nie pełnych rolek mogą składać się z dwóch części materiału nawiniętych na jedną rolkę.
 7. Minimalne zamówienie materiałów odciętych z rolki wynosi 10 mb i wielokorotność 10 mb.

V. Wady rzeczy sprzedanej oraz procedura reklamacyjna

 1. O wadach, których nie da się wykryć mimo bardzo starannego zbadania przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę niezwłocznie (nie później niż w 3 dni) po ich wykryciu i jednocześnie zaprzestać dalszej obróbki materiału pod rygorem utraty uprawnień z rękojmi.
 2. Zawiadomienie o wadzie towaru dla swej ważności musi być złożone w formie pisemnej, przy czym Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar został przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady towaru wygasa. Odpowiedzialność Sprzedawcy ogranicza się z tytułu rękojmi i gwarancji wyłącznie do wartości netto sprzedanego Towaru.
 3. Wady części dostawy nie uprawniają do reklamowania całości dostawy.
 4. Jeżeli zdaniem Sprzedawcy dla stwierdzenia wad potrzebne będzie przeprowadzenie ekspertyzy technicznej, to Sprzedawca zajmie stanowisko co do wadliwości towaru po uzyskaniu stosownej ekspertyzy.
 5. Sprzedawca zwolniony jest od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy w przypadku, gdy jest to spowodowane wadami towaru związanymi z nienależytym jego wykonaniem przez producenta. Strony wyłączają w tym przypadku również odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi jest także wyłączona, gdy Kupujący dokonał naprawy towaru bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 6. Wszczęcie postępowania reklamacyjnego nie zwalnia Kupującego z obowiązku zapłaty ceny za wydany towar.

VI. Opóźnienia w płatnościach i wydaniu, odpowiedzialność.

 1. W przypadku opóźnienia się Kupującego z zapłatą całości lub części ceny za wydany towar zapłaci on Sprzedawcy odsetki ustawowe za opóźnienie.
 2. W przypadku opóźnienia Kupującego z terminowym odbiorem towaru o więcej niż 1 tydzień, Sprzedawca po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Kupującego , wyśle zamówiony towar wraz z fakturą na adres wskazany w zamówieniu.
 3. Sprzedawca wolny jest od wszelkiej odpowiedzialności związanej z nieterminowym wydaniem towaru, gdy przyczyną tego jest fakt, iż jego dostawca nie wywiązał się z dostawy w terminie.
 4. Odszkodowanie za szkody wyrządzone Kupującemu w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy ograniczone jest w każdym przypadku do wysokości ceny netto towaru objętego umową.

VII. Właściwość sądu, prawo.

 1. Sądem właściwym do rozstrzygania ewentualnych sporów będzie właściwy rzeczowo sąd powszechny w Poznaniu.
 2. Do umowy mają zastosowanie wyłącznie przepisy prawa polskiego.